PDP Specifications

Stix Specifications

Club Loft Length (Standard) Lie Head Weight (g) Shaft Weight (g) Swing Weight
5 22° 38” 62.00° 257 66 D1
6 25° 37.50” 63.00° 264 66 D1
7 28° 37.00” 63.50° 271 66 D1
8 32° 36.50” 63.50° 278 66 D1
9 37° 36.00” 64.00° 285 66 D1
PW 42° 35.50” 64.00° 293 66 D2
SW 55° 35.00" 64.00° 302 66 D2
4H 21° 40" 59.5° 232 66 D1 +/-2
3W 16° 43" 58.5° 208 66 D1 +/-2
5W 19° 42" 59° 218 66 D1 +/-2
Driver 10.5° 45" 60° 196 66 D1 +/-2

Stix Putter Specifications

Length Head Weight (g) Loft Lie
34" 410 3 71