14-Piece PDP Specifications

Stix Specifications

Club Loft Length (Standard) Lie Head Weight (g) Shaft Weight (g) Swing Weight
5 22° 38” 61.00° 259 64 D1
6 25° 37.50” 61.50° 264 64 D1
7 28° 37.00” 62.00° 272 64 D1
8 33° 36.50” 62.50° 279 64 D1
9 39° 36.00” 63.00° 287 64 D1
PW 45° 35.50” 63.50° 294 64 D2
GW 52° 35.50" 64.00° 300 57 D3
SW 56° 35.25" 64.00° 300 57 D3
LW 60° 35.00" 64.00° 308 57 D4
4H 21° 40" 59.5° 234 66 D1 +/-2
3W 16° 43" 58.5° 212 66 D1 +/-2
5W 19° 42" 59° 220 66 D1 +/-2
Driver 10.5° 45" 60° 198 66 D1 +/-2

Stix Putter Specifications

Length Head Weight (g) Loft Lie
34" 430 3 71